تاریخ شروع

12:00 ق.ظ

یکشنبه - 1400/09/28

تاریخ پایان

11:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/10/29

آدرس

Birmingham, UK

* نخستین گردهمایی *

رایگان

نقش کوچینگ درعملکرد فردی

(وِیژه معاونین منابع انسانی و مدیران آموزش)

و سایرعلاقمندان

چهارشنبه 29 دی ماه 1400